Ban Thư ký Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt Nam

Ban Thư ký Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam mới (Ban Thư kí DĐDNVN) được hình thành song song với sự chuyển giao chức năng điều phối Diễn đàn từ Tổ chức Tài chính Quốc tế sang Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam vào tháng 2 năm 2012.

Ban Thư ký mới đóng vai trò điều phối mọi hoạt động của DĐDNVN nhằm đảm bảo hoạt động trơn tru của Diễn đàn và trực tiếp báo cáo lên Hội đồng Quản trị của Liên minh. Văn phòng Ban thư ký được đặt tại Phòng Thương mại Châu Âu tại Hà Nội.

Chức năng và nhiệm vụ chính của Ban Thư ký gồm:

  • Điều phối diễn đàn toàn thể bán niên, hỗ trợ Chủ tịch và phó Chủ tịch của Hội đồng Quản trị Liên minh VBF và các Trưởng Nhóm, Phó Trưởng Nhóm của các Nhóm Công tác;
  • Hỗ trợ các Nhóm Công tác trong việc giải quyết các vấn đề do các Nhóm Công tác nêu lên và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức các cuộc họp Nhóm Công tác và các sự kiện khác;
  • Điều phối thông tin giữa thành viên của các Nhóm Công tác; đảm bảo các vấn đề được nêu đầy đủ, và được trình bày lên chính phủ với các giải pháp mang tính xây dựng;
  • Thực hiện các hoạt động theo dõi và cập nhật các vấn đề đã được khuyến nghị bởi thành viên của VBF;
  • Giám sát tiến triển, tổng hợp các báo cáo tiến độ giải quyết các vấn đề và thông tin rộng rãi với các bên hữu quan

Đăng ký nhận Thông tin từ VBF

Cập nhật bằng điện thoại

  • Trang tin của chúng tôi đã có bản cập
    nhật bằng điện thoại.

iphoneipad

  • Theo dõi thông tin

rss