Thành viên Liên minh VBF

Liên minh VBF được lãnh đạo bởi Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Ngoài ra, có 10 phòng thương mại và hiệp hội doanh nghiệp tham dự Liên minh với tư cách Thành viên Liên kết. Vui lòng tham khảo danh sách đầy đủ các Thành viên của Liên minh VBF bên dưới.

THÀNH VIÊN LIÊN MINH

Consortium Members

THÀNH VIÊN LIÊN KẾT

Associate Members

  HKBAV   9. Incham logo      nordic  16. SBG Logo - square   swiss

Đăng ký nhận Thông tin từ VBF

Cập nhật bằng điện thoại

  • Trang tin của chúng tôi đã có bản cập
    nhật bằng điện thoại.

iphoneipad

  • Theo dõi thông tin

rss